L1 140x60
L2 140x60

Lựa chọn Công ty

L3 140x60
L4 140x60
L5 140x60
L6 140x60
LF1 140x60
LF2 140x60
M1 670x40
R1 140x60
R2 140x60

Menu công cụ

R3 140x60
R4 140x60
R5 140x60
R6 140x60
RF1 140x60
RF2 140x60

Gọp ý: cơ cấu bên thứ ba có lẽ sẽ quảng cáo sảm phẩm hoặc dịch vụ của họ trên web thể thao 7m, web thể thao 7M không bảo đảm tính
chính xác của thông tin quảng cáo mà bên thứ ba đặt trên, các giao dịch giữa bạn và cơ cấu bên thứ ba đều không có quan
hẹ với web thể thao 7m, và web thể thao 7m sẽ không chịu trách nhiệm cho những tổn thất có lễ gây ra.

LA1 65x85
LA2 65x85
LA3 65x85
RA1 65x85
RA2 65x85
RA3 65x85